FA

سیمان دلیجان

کارفرما : مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
نصب آسیا مواد شرکت Losche و سنگ شکن T.K.F و سالن خاک