بازدید مدیران ارشد پروژه سیمان فارس از کارخانه

بازدید مدیران ارشد پروژه سیمان فارس از کارخانه

بازدید مدیران ارشد پروژه طرح انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه

مدیر محترم پروژه شرکت سیمان فارس:جناب آقای مهندس بیگی

مدیر محترم پروژه شرکت پادیر ماندگار:جناب آقای مهندس میرزایی

مدیر محترم دپارتمان طراحی شرکت پادیر ماندگار:جناب آقای مهندس ترابی

مدیر محترم دپارتمان سازه شرکت پادیر ماندگار:جناب آقای مهندس باقری

1401/2/19

تعداد بازدبد: 753
27 اردیبهشت 1401