بازدید مدیران پروژه سیمان فارس از کارگاه ساخت پادیر ماندگار

بازدید مدیران پروژه سیمان فارس از کارگاه ساخت پادیر ماندگار

بازدید ناظران و مدیر پروژه محترم شرکت سیمان فارس(جناب آقای مهندس بیگی) از کارگاه ساخت پادیر ماندگار

طرح انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه

مجری طرح:شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

کارفرما:شرکت سیمان فارس

مشاور:شرکت ساپنا(سامان پژوهان نام آور)

سه شنبه مورخ 1401/2/27