شرکت سیمان فارس:طرح انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه

کارفرما : شرکت سیمان فارس مشاور : شرکت سامان پژوهان نام آور (ساپنا)

توضیحات: طرح انتقال کارخانه سیمان فارس به منطقه خرامه

محل پروژه : شیراز

تاریخ شروع پروژه :1401/02/06

وضعیت پروژه:در حال ساخت تجهیزات مکانیکی

نوع تکنولوژی:پیشگرمکن FLS

درصد پیشرفت کار : 10%

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی*