سیمان آباده

کارفرما : شرکت سیمان آباده مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
تعمیرات اساسی و تعویض بدنه و رینگ های کوره
مشخصات پروژه: کوره به قطر 308 و تعویض 12متر از بدنه کوره و برگرداندن چرخدنده و پینیون کوره در کمتر از 11 روز