سیمان آبیک

کارفرما : شرکت سیمان آبیک مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
نصب کوره 3پایه شرکت F.L.S بزرگترین کوره ایران از لحاظ قطر و طول
نصب گریت کولر 2طبقه به همراه Roller Breaker شرکت F.L.S
نصب T.A.D (داکت هوای ثالثیه) شرکت F.L.S
مشخصات کوره قطر: 5.75 و طول:91متر به وزن تقریبی 2100تن به همراه کولر