سیمان اردستان

کارفرما : شرکت سیمان اردستان مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
نصب آسیا مواد شرکت Polysius به همراه کلیه داکت ها و متعلقات