شرکت آذرسپیدسپاهان: طراحی و نصب خط تولید کوره شماره 4

کارفرما : شرکت آذرسپید سپاهان مشاور : ندارد پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت آذرسپید سپاهان به پیمانکاری شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار در اصفهان اقدام به  طراحی و نصب خط تولید کوره زینتر دولومیت با ظرفیت 60/000 تن در سال نموده است.

توضیحات : طراحی و نصب خط تولید کوره زینتر دولومیت (طراحی و نصب خط تولید کوره شماره 4)  با ظرفیت 60/000 تن در سال 

محل پروژه : اصفهان

تاریخ شروع پروژه :1397

درصد پیشرفت کار : 70%

 

*شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار مجری خطوط کلسینه و زینتر صنایع معدنی آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه احداث خط تولید کوره زینتر و دولومیت می باشد*