سیمان بهبهان

کارفرما : شرکت سیمان بهبهان مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
مشخصات پروژه: برگداندن چرخ دنده و پینیون
مشخصات تجهیزات: کوره 3پایه IHI