سیمان بلفا باکو

کارفرما : شرکت سیمان بلفا باکو مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
راه اندازی آسیای گلوله ای (بال میل)