سیمان دشتستان

کارفرما : شرکت سیمان دشتستان مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
شابرزنی یاتاقان های آسیا و اصلاح بابیت ها و نیز تنظیم یاتاقان ها و فشار جک Lift