سیمان دورود

کارفرما : شرکت سیمان دورود مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
ساخت 6متر از بدنه کوره شرکت polysius
ساخت تمامی قطعات مربوط به رینگ هر سه ایستگاه اعم از بالشتک ها، بچه رینگ ها و گاید بلاک ها
تعویض 27متر از بدنه کوره و رینگ ایستگاه خروجی و تغییر تکنولوژی رینگ هر سه ایستگاه و تنظیم آنها