سیمان دورود

کارفرما : شرکت سیمان دورود مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

شرکت سیمان دورود به پیمانکاری شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار اقدام به:

  1. ساخت 6متر از بدنه کوره شرکت polysius
  2. ساخت تمامی قطعات مربوط به رینگ هر سه ایستگاه اعم از بالشتک ها، بچه رینگ ها و گاید بلاک ها
  3. تعویض 27متر از بدنه کوره و رینگ ایستگاه خروجی و تغییر تکنولوژی رینگ هر سه ایستگاه و تنظیم آنها

نموده است.