سیمان گیلان سبز

کارفرما : شرکت سیمان گیلان سبز مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
نصب 2عدد آسیای سیمان شرکت Pfeiffer به همراه کلیه متعلقات