آلومینای جاجرم

کارفرما : شرکت آلومینای جاجرم مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
طراحی کوره 3پایه و نظارت بر ساخت بدنه کوره