سیمان نهاوند

کارفرما : شرکت سیمان نهاوند مشاور : ندارد پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
نصب کوره 2پایه Rotax شرکت F.L.S به همراه گریت کولر