سیمان نی ریز

کارفرما : شرکت سیمان نی ریز مشاور : ندارد پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
تعمیرات اساسی و تعویض بدنه خروجی کوره سیمان سفید
مشخصات پروژه: تعویض بدنه کوره در زمان کمتر از 72 ساعت