سیمان قشم

کارفرما : شرکت سیمان قشم مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
1- ساخت و تعویض 2 متر از بدنه کوره
2- جوشکاری زیر پودری در محل