سیمان شمال

کارفرما : شرکت سیمان شمال مشاور : پیمانکار EPC : ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
تعمیرات اساسی و تعویض خروجی بدنه کوره به همراه سیل خروجی
مشخصات پروژه: کوره 3پایه شرکت سماگ